Odcisk

Mammotome

Devicor Medical Poland Sp. z o.o
Al. 29 Listopada 20 | 31 – 401 Kraków 

Spółka zarestejowana w Sądzie
Rejonowym dla ⠂Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000344454
Wysokość kapitału zakładowego: 610.000 PLN
REGON: 121101167
NIP: 6762413560

 

Odpowiedzialny za stronę internetową

Devicor Medical Products, Inc.
Global Marketing

300 E-Business Way
Fifth Floor
Cincinnati, OH 45241

Phone: 513 864-9000
info.us@mammotome.com